NOVUM, spol. s r.o. a změna identifikačních údajů

Oznámení obchodním partnerům společností GLOBAL SYSTEMS, a.s., NOVUM, spol. s r.o., NOVUM EUROPE, s.r.o.

 

Vážení obchodní partneři,

z důvodu Vaší řádné informovanosti si Vám dovolujeme oznámit, že s právními účinky ke dni 1.4.2017 převzala obchodní společnost

GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126, doposud sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle v souladu s §337 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností č. 125/2008 Sb.zák.

jmění těchto společností:

NOVUM, spol. s r.o., IČO: 40766951, sídlem 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

NOVUM EUROPE, s.r.o., IČO: 28459253, sídlem 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

 

 

V důsledku výše uvedeného právního procesu zanikly společnosti NOVUM, spol. s r.o. a

NOVUM EUROPE, s. r.o. ke dni 1.4.2017 bez likvidace a jejich universálním právním nástupcem se stala ke dni 1.4.2017 společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s.

Vaším obchodním partnerem ze všech právních vztahů, které máte se společností NOVUM EUROPE, s.r.o. nebo NOVUM, spol. s r.o. je nadále společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s.

 

Dále si dovolujeme oznámit, že společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126 změnila svou obchodní firmu, která zní nadále takto: Novum Global, a.s.

Dále si dovolujeme oznámit, že společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126 změnila adresu svého sídla a jejím sídlem je nadále adresa: 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

Nová obchodní firma, nové sídlo i aktuální složení orgánů společnosti jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 484.

Dále si dovolujeme oznámit čísla účtů společnosti Novum Global, a.s.:

Číslo účtu pro CZK platby: 256598384 / 0300

Číslo účtu pro EUR platby: 256594797 / 0300, IBAN CZ47 0300 0000 0002 5659 4797, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

 

Veškeré kontakty a oprávněné osoby obchodní společnosti Novum Global, a.s. naleznete na www.novumglobal.eu

 

Announcement for business partners of GLOBAL SYSTEMS, a.s., NOVUM, spol. s r.o., NOVUM EUROPE, s.r.o.

 

Dear business partners,

In order for you to be properly informed we would like to notify you that the company 

GLOBAL SYSTEMS, a.s., company ID: 14893126, previously based at Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle in accordance with §337 and seq. Act on Transformations of companies no. 125/2008 of Collection of laws, took over the assets of the following companies:

NOVUM, spol. s r.o., company ID: 40766951, based at 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

NOVUM EUROPE, s.r.o., company ID: 28459253, based at 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

with legal effect from 1st April 2017.

 

 

As a result of this legal process, the companies NOVUM, spol. s r.o. and

NOVUM EUROPE, s. r.o. cease to exist on the date of 1st April 2017 without liquidation and GLOBAL SYSTEMS, a.s. becomes their universal legal successor from the 1st April 2017.

Your business partner of all legal relationships that you have with NOVUM EUROPE, s.r.o. or NOVUM, spol. s r.o. will now be GLOBAL SYSTEMS, a.s.

 

Furthermore, we would like to announce that GLOBAL SYSTEMS, a.s., company ID: 14893126 has changed its company name, which reads as follows: Novum Global, a.s.

Moreover, we would like to announce that GLOBAL SYSTEMS, a.s., company ID: 14893126 has changed its principal place of business and the new principal place of business is: 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

The new business name, new headquarters and the current composition of the bodies of the company are properly registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section B, Entry 484.

Additionally, we would like to announce accounts numbers of the company Novum Global, a.s.:

Account number for payments in CZK: 256598384 / 0300

Account number for payments in EUR: 256594797 / 0300, IBAN CZ47 0300 0000 0002 5659 4797, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

 

All the contacts and authorised persons of the company Novum Global, a.s. can be found at www.novumglobal.eu

 

 

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více