Zákon o evidenci tržeb 2015

    N á v r h (8. 4. 2015)

ZÁKON

ze dne ... 2015

o evidenci tržeb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a související postupy uplatňované při evidenci tržeb.

§ 2
Subjekt a předmět evidence tržeb

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník

a)   daně z příjmů fyzických osob a

b)   daně z příjmů právnických osob.

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.

§ 3
Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.

(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.

§ 4
Vztah k daňovému řádu a správnímu řádu

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení o správním deliktu a předběžném opatření podle správního řádu.

ČÁST DRUHÁ
EVIDENCE TRŽEB

Hlava I
Evidovaná tržba

§ 5
Vymezení evidované tržby

(1) Evidovanou tržbou je platba poplatníkovi, která je uskutečněna prostřednictvím

a)   hotovosti,

b)   bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c)   šeku,

d)   směnky nebo

e)   jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný prostředkům a) až d).

(2) Evidovanou tržbou je pouze platba podle odstavce 1, která zakládá rozhodný příjem.

(3) Evidovanou tržbou je také platba podle odstavce 1,

a)   pokud je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo

b)   která je následným čerpáním nebo zúčtováním platby, která zakládá rozhodný příjem.

(4) Evidovanou tržbou je také zúčtování složené kauce nebo jiné obdobné platby, pokud tato kauce nebo platba byla platbou podle odstavce 1.

§ 6
Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmu, který

1.   není předmětem daně z příjmů,

2.   je nahodilý,

3.   podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4.   je z jiné činnosti než podnikání, nebo

b)   u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem, s výjimkou příjmu, který

1.   není předmětem daně z příjmů,

2.   je nahodilý,

3.   podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

4.   podléhá dani ze samostatného základu daně nebo

5.   je z jiné činnosti než podnikání.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.

§ 7
Storno a vratné obaly

(1) Pokud se vrací evidovaná tržba nebo se provádí její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná.

(2) Na vratné obaly se ustanovení týkající se evidence tržeb použijí přiměřeně.

§ 8
Nepřímé zastoupení

(1) V případě, kdy poplatník jedná svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

(2) Pokud dochází k vyúčtování tržby podle odstavce 1 tomu, na jehož účet se jednalo, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně.

§ 9
Přímé zastoupení

(1) V případě, že evidovaná tržba plyne poplatníkovi prostřednictvím jiného poplatníka, který jedná jeho jménem a na jeho účet, může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby tohoto poplatníka, který jedná jeho jménem a na jeho účet.

(2) Pokud je k evidování tržby plynoucí poplatníkovi pověřen poplatník, který jedná jeho jménem a na jeho účet, odpovídá spolu s poplatníkem, jehož jménem a na jehož účet jedná, společně a nerozdílně za povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

§ 10
Zvláštní ustanovení o tržbách pro více osob

(1) V případě, že jedna evidovaná tržba plyne více poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval.

(2) Pokud je k evidování tržby plynoucí více poplatníkům pověřen jeden z nich, odpovídají všichni tito poplatníci společně a nerozdílně za povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

Hlava II
Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyňaté z evidence tržeb

§ 11
Tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě vozidel veřejné linkové a drážní dopravy.

(2) Tržbou evidovanou ve zjednodušeném režimu může být také tržba, jejíž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne.

(3) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou tržby evidované podle odstavce 2.

§ 12
Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zcela zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne.

(2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání. V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení vztahuje.

(4) Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.

(5) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém nastala.

(6) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že nejsou splněny podmínky pro jeho vydání.

§ 13
Tržby vyňaté z evidence tržeb

(1) Z povinnosti evidování tržeb jsou vyňaty tržby

a)   uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla,

b)   uskutečněné během 10 dní následujících po přidělení daňového identifikačního čísla,

c)   státu,

d)   územního samosprávného celku,

e)   příspěvkové organizace,

f)   banky,

g)   spořitelního a úvěrního družstva,

h)   pojišťovny a zajišťovny,

i)    investiční společnosti a investičního fondu,

j)    obchodníka s cennými papíry,

k)   centrálního depozitáře,

l)    penzijní společnosti,

m)  penzijního fondu,

n)   Fondu pojištění vkladů,

o)   z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,

p)   z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

q)   držitele poštovní licence,

r)    z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,

s)   z pracovněprávního vztahu a vztahu s tímto vztahem souvisejícího,

t)    z poskytování stravování a ubytování žákům a studentům v zařízeních školy určených pro tyto účely,

u)   z jízdného placeného ve vozidlech veřejné linkové a drážní dopravy,

v)   z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.

(2) Z povinnosti evidování tržeb jsou také vyňaty tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zcela zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

(3) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou tržby podle odstavce 2.

(4) Tržby, které jsou vyňaty z povinnosti evidování tržeb, nejsou evidovanými tržbami.

Hlava III
Povinnosti poplatníka

Díl 1
Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb

§ 14
Žádost o autentizační údaje

(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.

(2) Žádost může podat osoba oprávněná k přijetí autentizačních údajů pouze

a)   prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo

b)   ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

§ 15
Přidělení autentizačních údajů

(1) Pokud poplatník požádal o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud poplatník podal žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání bez zbytečného odkladu.

(3) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně podle odstavce 3.

§ 16
Certifikát pro evidenci tržeb

(1) Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb.

(2) Poplatník obdrží vždy 1 certifikát pro evidenci tržeb, který může využít též pro ověření své identity, pokud činí podání datovou zprávou a pokud takový způsob ověření identity stanoví zákon.

(3) Více než 1000 certifikátů pro evidenci tržeb lze získat pouze na základě rozhodnutí správce daně.

(4) Správce daně rozhodne o možnosti získat více než 1000 certifikátů pro evidenci tržeb, pokud je takového množství certifikátů důvodné.

(5) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí o možnosti získat více než 1000 certifikátů pro evidenci tržeb.

§ 17
Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Díl 2
Oznamovací povinnost

§ 18
Údaje o provozovnách

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá evidované tržby.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

Díl 3
Evidenční povinnost

Oddíl 1
Evidence tržeb běžným způsobem

§ 19
Předmět evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby

a)   zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a

b)   vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

(2) Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely tohoto zákona rozumí okamžik

a)   přijetí evidované tržby, nebo

b)   vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve.

(3) Zaslání údajů podle odstavce 1 písm. a) není podáním.

§ 20
Rozsah zasílaných údajů

(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je

a)   daňové identifikační číslo poplatníka,

b)   identifikaci provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

c)   identifikaci pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

d)   pořadové číslo účtenky,

e)   datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

f)   celková částka tržby,

g)   bezpečnostní kód poplatníka,

h)   podpisový kód poplatníka,

i)    určení, zda se tržba eviduje v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je podle povahy věci také

a)   celková částka plateb určených k následnému čerpání,

b)   celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby.

(3) Pokud je poplatník plátcem daně z přidané hodnoty, je údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou také

a)   základ daně z přidané hodnoty a daň dle sazeb daně z přidané hodnoty,

b)   celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,

c)   celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

(4) Způsob tvorby podpisového kódu a bezpečnostního kódu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(5) Formát a strukturu údajů o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Údaje o evidované tržbě zasílané datovou zprávou jsou přijímány pouze na společném technickém zařízení správce daně.

§ 21
Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět

a)   fiskální identifikační kód,

b)   své daňové identifikační číslo,

c)   identifikaci provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

d)   identifikaci pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

e)   pořadové číslo účtenky,

f)   datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

g)   celkovou částku tržby,

h)   bezpečnostní kód poplatníka,

i)    určení, zda se tržba eviduje v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Fiskální identifikační kód je jednoznačný identifikátor vytvořený správcem daně potvrzující zaevidování tržby.

(3) Pokud poplatník nemá povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 22
Mezní doba odezvy

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladní zařízení poplatníka.

(2) Mezní dobu odezvy stanoví poplatník podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb se zohledněním druhu a kvality připojení k veřejné datové síti.

(3) Mezní doba odezvy nesmí být kratší než 2 sekundy.

§ 23
Postup při překročení mezní doby odezvy

Pokud dojde při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník

a)   je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a

b)   není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Oddíl 2
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

§ 24
Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník

a)   je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

b)   není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Hlava IV
Pravomoc orgánu příslušného k prověřování plnění povinností

§ 25
Kontrolní nákup

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup.

(2) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, může orgán příslušný k prověřování plnění povinnosti při evidenci tržeb od smlouvy, která byla založena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

ČÁST TŘETÍ
Informační povinnost

§ 26
Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

(2) Vyhláška Ministerstva financí stanoví obsah a formu informačního oznámení.

(3) Odstavec 1 se přiměřeně použije na poplatníka, který činí návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu v katalogu způsobem umožňující dálkový přístup.

§ 27
Informační povinnost správce daně

(1) Správce daně poskytuje poplatníkovi informace shromažďované na společném technickém zařízení správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   rozsah a členění informací poskytovaných podle odstavce 1 a

b)   podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.

§ 28
Ověření účtenky u správce daně

(1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda

a)   byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně nebo

b)   je poplatník oprávněn evidovat tržby ve zjednodušeném režimu.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ
Správní delikty

Hlava I
Přestupky

§ 29
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Hlava II
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 30
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby,

a)   nezašle údaje podle § 19 a § 20,

b)   nevystaví účtenku podle § 19 a § 21,

c)   nevyvěsí informační oznámení podle § 26,

d)   nezachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb podle § 17.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do výše 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),

b)   do výše 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d),

(4) Namísto pokuty lze za správní delikt uložit napomenutí.

Hlava III
Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 31
Příslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)   finanční úřad nebo

b)   celní úřad.

(2) Správní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který nejdříve zahájil řízení, nebo, bylo-li řízení zahájeno v týž den, správní orgán, který zjistil porušení povinnosti nejdříve.

§ 32
Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 33
Zánik odpovědnosti

Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

§ 34
Splatnost pokuty

(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST PÁTÁ
Předběžná opatření

§ 35
Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti

(1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb porušení povinností podle tohoto zákona, které má za následek závažné ohrožení průběhu evidence tržeb, a s ohledem na okolnosti nelze očekávat dostatečnou nápravu bez tohoto opatření, nařídí předběžné opatření, a to v podobě okamžitého

a)   uzavření provozovny nebo

b)   pozastavení výkonu činnosti.

(2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb předběžné opatření zruší rozhodnutím bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který bylo předběžné opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení předběžného opatření se nelze odvolat.

(3) Výkon předběžného opatření uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti provede orgán, který předběžné opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o nařízení předběžného opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového místa do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, vyvěsí se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst.

ČÁST ŠESTÁ
Závazné posouzení

§ 36
Závazné posouzení o určení evidované tržby

(1) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou.

(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede

a)   přehled a popis plateb, které mají podléhat posouzení, a

b)   návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.

ČÁST SEDMÁ
Společná a přechodná ustanovení

Hlava I
Společná ustanovení

§ 37
Spolupráce orgánů veřejné moci

Pokud orgán veřejné moci při výkonu své působnosti zjistí porušení tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prověřování plnění povinností.

§ 38
Účtenková loterie

(1) Pro dosažení účelu tohoto zákona může Ministerstvo financí nebo orgán Finanční správy pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údajů povinně uváděných na účtence.

(2) Pravidla pořádání účtenkové loterie stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(3) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcné ceny se hradí ze státního rozpočtu.

(4) Na účtenkovou loterii se nepoužije zákon upravující hazardní hry.

§ 39
Kolizní ustanovení

Povinnosti podle tohoto zákona, které se týkají evidované tržby, neplatí pro tržbu, kterou je poplatník povinen evidovat obdobným způsobem podle cizího práva.

Hlava II
Přechodná ustanovení

§ 40
Zahájení evidence tržeb

Předmětem evidence tržeb nejsou tržby uskutečněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 41
Přechodný režim

(1) Z působnosti zákona jsou vyňaty

a)   ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího měsíce od dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci pod kódem NACE 55 a 56 a

b)   od čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce šestého měsíce ode dne nabytí účinnosti toho zákona všechny tržby, s výjimkou

1.   ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 55 a 56 a

2.   velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47.

(2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.

(3) Z evidence tržeb jsou vyňaty veškeré tržby poplatníka, pokud tržby poplatníka z činností, které mají být evidovány, nepřekročily v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 000 000 Kč a 20 % celkového objemu jeho tržeb, které mají být evidovány a jeho tržeb, které jsou dočasně vyňaty z evidence tržeb.

(4) Ministerstvo financí může stanovit vyhláškou, že některé tržby jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z povinnosti evidence tržeb dočasně vyňaty.

ČÁST OSMÁ
Účinnost

§ 42

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou § 11 až 18 a § 36, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více