Jak splnit zákon o elektronické evidenci tržeb

Co vlastně znamená elektronická evidence tržeb (EET)

Podstatou elektronické evidence tržeb je, že se eviduje každá hotovostní platba za prodej zboží a služeb, která je základem komunikace mezi podnikateli a Finanční správou České republiky. V okamžiku uskutečnění tržby obchodník odešle datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy. Poté obdrží zpět  ze serveru Finanční správy unikátní kód (fiskální identifikační kód), který bude uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi.

Kroky, které bude potřeba provést pro splnění zákona o evidenci tržeb

Při nasazení elektronické evidence tržeb bude muset obchodník zajistit pokladní místo pro komunikaci se serverem Finanční správy.  Níže jsou uvedena doporučení, jak postupovat.

V zásadě tedy půjde o tyto kroky:

1.   Ověření povinnosti zapojení do  EET (případně fáze)

Ujistěte se, zda podléháte zákonu o elektronické evidenci tržeb. Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob. Povinnost vzniká příjmem tzv. evidované tržby, tedy platbou, která splňuje její formální náležitosti.

 Jedná se o přijatou platbu za zboží nebo služby, a to:

  • v hotovosti
  • kartou
  • šekem
  • směnkou
  • jinými formami, které mají podobný charakter jako výše uvedené možnosti (stravenky, dárkové karty, žetony a další)
  • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených způsobů úhrady

Elektronická evidence tržeb bude probíhat ve čtyřech fázích. Dalším potřebným krokem je tedy zjištění, do které fáze zavedení EET budete zařazen::

  1. fáze – ubytovací a stravovací služby (1. prosinec 2016)
  2. fáze – maloobchod a velkoobchod (1. březen 2017)
  3. fáze – ostatní činností s výjimkou činností ve 4. fázi, např. zemědělství, doprava, svobodná povolání (1. březen 2018)
  4. fáze – vybraná řemesla a výrobní činnosti (1. červen 2018)

 

2. Datové připojení pro komunikaci s finanční správou

Připojení k internetu je dalším krokem ke splnění podmínek EET. Pro datové připojení je možné využít pevné linky (např. ADSL), či WIFI nebo mobilní připojení. Toto připojení je nutností pro spojení se serverem Finanční správy, které proběhne v okamžiku platby. Následně do 2 sekund Finanční správa vygeneruje a zašle zpět obchodníkovi fiskální identifikační kód, který bude vytištěn na účtence. Jestliže v době, kdy probíhá spojení se serverem Finanční správy, nastane výpadek internetového připojení, je potřeba údaje o prodeji zaslat na server nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

3. Způsob evidence

Zákon uvádí, kdo může evidovat tržby ve zjednodušeném režimu a za jakých podmínek.

Běžný režim EET „on-line“

V tomto případě je poplatník povinen odeslat nejpozději při uskutečněné evidované tržby datovou zprávou na server Finanční správy, z kterého obdrží unikátní kód, a vystavit zákazníkovi účtenku.

Zjednodušený režim EET „off-line“

Zákon uvádí:

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

(2) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

Postup pro evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu je podobný jako v běžném režimu. Rozdílem je zaslání údajů datovou zprávou na server Finanční správy, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí evidované tržby. Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez unikátního kódu, povinností ale je uvést na účtenku podpisový kód poplatníka.

O evidování tržeb ve zjednodušeném režimu je nutno požádat. Povolení vydává na základě žádosti poplatníka správce daně, který má na své rozhodnutí dní ode dne podání žádosti.

4. Registrace – autentizace pokladního místa

Registrace/autentizace slouží jako přístup na server Finanční správy. O tuto autentizaci je poplatník povinen zažádat na příslušném finančním úřadě, a to před přijetím první evidované tržby. Toto bude možné nejdříve 3 měsíce před spuštěním EET.  Učinit tak může osobně na finančním úřadě nebo pokud je vlastníkem datové schránky, je možné o registraci zažádat prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky, a to na webových stránkách správce daně.

Při zažádání o autentizaci přes webové schránky ji obdrží prostřednictvím datové schránky bez zbytečného odkladu. Pokud poplatník navštíví finanční úřad osobně a podá žádost ústně, bude mu přidělena v rámci tohoto jednání. Na základě těchto autentizačních údajů získá poplatník v okamžiku aktivace účtu na serveru Finanční správy certifikát pro evidenci tržeb. Jedná se o certifikát, jehož prostřednictvím je identifikován poplatník při komunikaci se serverem Finanční správy.

Údaje o provozovně

Dále je poplatník povinen na portálu registrovat také provozovnu, ve které vykonává činnost, že které plyne evidovaná tržba. Jedná se o provozovnu kamennou, mobilní nebo i internetové stánky.

5. Výběr zařízení - přístroje vč. software

Velmi důležitým krokem pro provedení všech úkonů nutných pro elektronickou evidenci tržeb je výběr zařízení/přístroje, a to včetně příslušného software. Zařízení by mělo jednak technicky splňovat požadavky zákona o evidenci tržeb, ale také očekávání obchodníka.

Sleva 5 000 Kč na zařízení EET pro fyzické osoby

Spolu se zákonem byla schválena navržená jednorázová sleva 5 000,- Kč, tato sleva je v doprovodném zákonu vysvětlena jako příspěvek na pořízení základního vybavení.

Zákon č. 113/2016 Sb., uvádí:

(1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

(2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

V zásadě se jedná o dvě skupiny řešení:

První skupina – pro elektronickou evidenci bude mít zařízení pouze funkcionalitu ,,kalkulačky“. Po ukončení finanční transakce je zaslána datová zpráva a zákazník obdrží účtenku s unikátním kódem. Jedná se o jednoduché řešení EET, které bude splňovat vše, co vyplývá z případné elektronické evidence tržeb.

Druhá skupina –  řešení určené pro všechny, kteří chtějí své zboží prodávat položkově (tj. s identifikací konkrétního zboží při prodeji). Účtenka obsahuje stejné údaje jako v prvním případě, avšak pro obchodníka vlastní evidence zboží přináší další možnosti. Jedná se o kompletní řešení EET s pokladním systémem.

6.   Informační povinnost

Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení s obsahem definovaným zákonem. Toto oznámení musí být umístěno i na internetové stránce, na kterých je zboží nebo služby nabízeno.

Společnost NOVUM plně garantuje, že pokladní a informační systém GS5 spolu s PC pokladnami a PC váhopokladnami, budou zcela splňovat veškeré náležitosti zákona o evidenci tržeb,

 

 

 

 

 

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více